ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στους χώρους των ιαματικών κέντρων στην Ελλάδα. Στο γενικό μέρος, γίνεται ιστορική ανασκόπηση των ιαματικών πηγών από την εποχή των Βαβυλωνίων μέχρι και σήμερα. Μετά την απαρίθμηση των κατηγοριών των ιαματικών πηγών και των διακρίσεων αυτών με συγκεκριμένα κριτήρια, οι φυσικές ιδιότητες των ιαματικών μεταλλικών νερών καθώς και οι τρόποι και μηχανισμοί δράσης αυτών οδηγούν στις γνωστές θεραπείες που παρέχονται στα σύγχρονα ιαματικά κέντρα, όπως λουτροθεραπεία λασποθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία και άλλες θεραπείες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην θεραπευτικές ενδείξεις της λουτροθεραπείας, της ιαματικής υδροθεραπείας όπως και στον τρόπο χρήσης των υδάτων στα κυριότερα σε λειτουργία ιαματικά κέντρα της Ελλάδος. Περαιτέρω παρατίθενται οι προϋποθέσεις και κανονισμοί λειτουργίας στα ιαματικά κέντρα, τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, οι θέσεις και τα καθήκοντα των εργαζομένων στα ιαματικά κέντρα όπως και γενικοί όροι λειτουργίας και υγιεινής. Στο ειδικό μέρος της εργασίας, παρατίθενται η σχετική έρευνα, η προεργασία καθώς και τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των χώρων στα ιαματικά κέντρα.


ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η υδροθεραπεία στις μέρες μας έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μια ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή η οποία στηρίζεται στη χρήση του ιαματικού νερού, αξιοποιώντας τις φυσικές και χημικές ιδιότητές του, με στόχο την πρόληψη, διατήρηση ή βελτίωση της υγείας του ανθρώπου. Οι λουτρικές εγκαταστάσεις εκτός από χώροι θεραπείας, χαλάρωσης και ευεξίας για τους λουόμενους, αποτελούν για τους εργαζόμενους χώρους εργασίας, οι οποίοι μπορεί να αποτελέσουν συγχρόνως και ένα δυνητικό κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική τους υγεία.