ΣΚΟΠΟΣ

Η Ακαδημία έχει αποκλειστικά εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς, αποκλειομένων των κάθε είδους επαγγελματικών επιδιώξεων. Επιδιώκεται συνεργασία ή σύνδεση με διεθνείς οργανισμούς ή ομοειδείς αλλοδαπές οργανώσεις ή ιδρύματα για προμήθεια ή ανταλλαγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.

Σκοπός της Ακαδημίας είναι:

• Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στον τομέα της Ιαματικής ιατρικής και ειδικότερα της παροχής υπηρεσιών υγείας στις ιαματικές πηγές, ως συμπληρωματικό θεραπευτικό σχήμα στην επιλογή των θεραπόντων ειδικευμένων και ειδικευομένων γιατρών όλων των ειδικοτήτων, και οδοντιάτρων καθώς και η προαγωγή της ιατρικής επιστημονικής γνώσης και έρευνας στον τομέα της ιαματικής ιατρικής στην πρόληψη, την αντιμετώπιση, την καταπολέμηση της νόσου και την αποκατάσταση της υγείας, νοούμενης ως σωματικής ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ανθρώπου.

• Η προαγωγή του επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου των εξειδικευμένων στην ιαματική ιατρική ιατρών, οδοντιάτρων και λοιπών επαγγελματιών υγείας γενικά, και ειδικότερα των ασχολουμένων με την εναλλακτική προσέγγιση της κλασσικής ιατρικής και την ολιστική θεώρηση του ανθρώπου.

• Η προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς ιαματικής ιατρικής.

• Η διάδοση και εφαρμογή των κανόνων της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας.

• Η σύνδεση με ομοειδείς επιστημονικές εταιρείες και ιατρικά, οδοντιατρική ή ακαδημαϊκά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

• Η προαγωγή και εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων ιατρικής εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς, δηλαδή την προπτυχιακή, τη μεταπτυχιακή και τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση στην ιαματική ιατρική.