Διασυνοριακή περίθαλψη στον Ιαματικό Τουρισμό

Η διαδικασία της ελεύθερης διακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στην ανάγκη για αλλαγές στις ρυθμίσεις αναφορικά με το δικαίωμα της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη των ατόμων που μετακινούνται από μια άλλη χώρα με στόχο την επίτευξη του συντονισμού των εθνικών κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων σε  ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 24/2011 και ο Νόμος 4213/13 επιβάλλουν τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές να διασφαλίζουν με εθνικά πρότυπα τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην υγειονομική περίθαλψη καθόσο ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα, ενώ δεν επιτρέπεται τα συστήματα υγείας να αρνηθούν να παράξουν φροντίδα υγείας, ούτε να κάνουν εθνικές διακρίσεις.

Στην Ελλάδα οι πάροχοι υπάγονται υποχρεωτικά σε σύστημα ασφάλισης και επαγγελματικής ευθύνης ή εγγύησης για τη φύση και το βαθμό του κινδύνου είτε μέσω των οικείων επαγγελματικών συλλόγων ατομικά, είτε με ευθύνη του φορέα απασχόλησής τους. Παράλληλα εφαρμόζουν στους ασθενείς από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον ίδιο πίνακα αμοιβών υγειονομικής περίθαλψης που ισχύει και  για ασθενείς που υπάγονται στο εκάστοτε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ το θεμελιώδες δικαίωμα προσωπικών δεδομένων προστατεύεται από Ευρωπαϊκές διατάξεις (GDPR).

To Eθνικό Σημείο Επαφής και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Π.Υ) παρέχουν πληροφορίες στους ασθενείς ,κατόπιν αίτησης όσον αφορά στα πάσης φύσεως δικαιώματά τους σε σχέση με τη λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η οδηγία επιβάλλει κάθε κράτος-μέλος να καθορίσει ένα ή περισσότερα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, τα οποία βρίσκονται  σε επικοινωνία με τις οργανώσεις  ασθενών, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τους ασφαλιστικούς φορείς υγειονομικής περίθαλψης και είναι αρμόδια να παρέχουν στους ασθενείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Μετά την παροχή της περίθαλψης, το κράτος-μέλος ασφάλισης αναλαμβάνει να επιστρέψει τα έξοδα για την υγειονομική περίθαλψη του ασφαλισμένου, υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη θεραπεία συγκαταλέγεται μεταξύ των μορφών περίθαλψης που προβλέπει επιστροφή εξόδων.Το επίπεδο εξόδων που επιστρέφονται ισούται με το ποσό που θα είχε επιστραφεί από το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εάν η περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του και δεν υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της παρασχεθείσας περίθαλψης.

Ο ιαματικός τουρισμός με την ιαματική ιατρική στοχεύει όχι μόνο στην συμπληρωματική θεραπεία, αλλά και στη γενικότερη αναζωογόνηση σώματος, ψυχής και πνεύματος, την πρόληψη, στην αποκατάσταση, στην αντιγήρανση, στην βελτίωση της αισθητικής και την καλλιέργεια θετικής στάσης έναντι της ζωής. Τα ιαματικά κέντρα περιλαμβάνουν επίσης νέα προϊόντα και υπηρεσίες όπως αισθητικής, αδυνατίσματος, άθλησης, υγιεινής διατροφής, θαλασσοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, χαλάρωσης, meditation ενώ απευθύνονται και σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού (silver and gold tourism) και όχι μόνο σε ασθενείς αλλά και στους συνοδούς τους.

Στην Ελλάδα τα προβλήματα στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι η μερική ιατρική παροχή υπηρεσιών και  το ανεπαρκές προσωπικό στους χώρους ιαματικών πηγών 365 ημέρες σε χώρους μερικώς αναβαθμισμένους ή χωρίς υποδομές σε αρκετές ιαματικές πηγές ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι χωρίς διεθνή πρότυπα πιστοποίησης. Επιβάλλονται αδειοδοτήσεις για ιατρικές υπηρεσίες μέσα σε τουριστικές υποδομές, δημιουργία ψηφιακού χάρτη υπηρεσιών υγείας και θεραπειών, δημιουργία συνεταιριστικών σχηματισμών μεταξύ ιατρικών κέντρων και ξενοδοχείων, διαπραγματεύσεις με ταμεία ξένων χωρών και σύναψη συμβολαίων για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους τουρίστες και καθιέρωση του ισχυρού branding “All you want is Greece”,  το οποίο θα εξασφαλίζει σταθερή ροή ταξιδιωτών υγείας λόγω μοναδικότητας του βιοκλίματος στην χώρα μας.

Πρέπει να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πύλη (portal) με ελεγχόμενη πρόσβαση από εμπλεκόμενους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως ΕΟΤ, Κοινότητες, Πρεσβείες για άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση όλων των φορέων, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικός συντονισμός όλων των προσπαθειών προσέλκυσης ταξιδιωτών υγείας στην Ελλάδα ενώ, ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας θα ενημερώνει σε θέματα πολιτικής, υποδομής, σχετικών νομοθεσιώνψκαι πληροφόρησης για νέες θεραπείες. Η διαδικτυακή πύλη θα παρέχει επίσης την ευχέρεια να λειτουργήσει σαν παρατηρητήριο καταχωρώντας όλα τα παράπονα, παρατηρήσεις που θα καταγράφονται μέσα από το σύστημα παρακολούθησης, αυτομάτως δε, θα ολοκληρώνεται η εικόνα σχετικά με την απόδοση και αποτελεσματικότητα των δράσεων από την πραγματική εμπειρία των χρηστών.